Press "Enter" to skip to content

Les estacions d’esquí s’ompliran fins al dia de Reis

L’ocupació turística al Pirineu de Lleida serà del 80%

 Les comarques gironines vorejaran el ple d’ocupació per Cap d’Any

 El dia que més moviment hi haurà serà el 29

ue més moviment hi haurà serà el 29

MIREIA ROURERA – BARCELONA

Lleida pre­veu una bona ocu­pació durant aques­tes fes­tes. Pas­sat Nadal i Sant Esteve, ara s’espera una allau de turis­tes per Cap d’Any i Reis, espe­ci­al­ment a les zones del Piri­neu amb esta­ci­ons d’esquí. La millor ocu­pació es pro­duirà del 29 de desem­bre fins al dime­cres 1 de gener, quan molts esta­bli­ments d’hote­le­ria, turisme rural i apar­ta­ments turístics, així com els bun­ga­lous situ­ats a la tren­tena de càmpings del con­junt de la demar­cació que estan oberts per aques­tes dates, posa­ran el car­tell de com­plet. El Patro­nat de la Dipu­tació de Lleida estima que la mit­jana d’ocu­pació turística de les fes­tes haurà estat a l’entorn del 80% i que les esta­ci­ons d’esquí aca­ba­ran venent més de 230.000 for­fets, sem­pre que les con­di­ci­ons mete­o­rològiques acom­pa­nyin. La pluja del dar­rer cap de set­mana ha fet can­viar les bones pers­pec­ti­ves que hi havia per a les esta­ci­ons de nòrdic, que amb la situ­ació actual només esta­ran ober­tes per a usos turístics i raque­tes, com també el com­plex d’alpí de Port del Comte, que està ava­lu­ant la part que obrirà aquests dies. En la mateixa situ­ació es troba l’estació mixta de Tavas­can. La resta d’ ins­tal·laci­ons d’alpí, Baqueira-Beret, Boí Taüll, Espot i Port Ainé, dis­po­sen de bons grui­xos de neu i afron­ten les fes­tes amb bons augu­ris.

Els dies que més s’ompli­ran les comar­ques de Lleida són els que van del 29 de desem­bre fins a l’1 de gener. Pràcti­ca­ment en tots els sec­tors d’allot­ja­ment turístic hi ha pre­vista una ocu­pació entre el 95% i la plena ocu­pació a les zones del Piri­neu. A par­tir del dia 2 de gener i fins a la vigília de Reis, es pre­veu que també tin­gui un bon com­por­ta­ment, encara que infe­rior. En con­junt, l’ocu­pació entre el 2 i el 5 de gener es podria situar al vol­tant del 70% a les zones amb esta­ci­ons d’esquí, i per sota a la resta, en les dife­rents tipo­lo­gies d’allot­ja­ment turístic reglat. El sec­tor dels bun­ga­lous està notant en aquest tran d’abans de Reis un incre­ment en el nom­bre de reser­ves, així com els esta­bli­ments de turisme rural de la zona de la plana de Lleida.

Comar­ques de Girona

També a les esta­ci­ons d’esquí del Piri­neu de Girona, La Molina, Mase­lla, Núria i Vall­ter 2000 i la d’esquí nòrdic Guils Fon­ta­nera, les expec­ta­ti­ves són bones, i també s’espera una bona ocu­pació als hotels, les cases rurals i els càmpings de mun­ta­nya.

La Fede­ració d’Hos­ta­le­ria de les comar­ques giro­ni­nes pre­veu una ocu­pació de fins al 80% durant aques­tes fes­tes nada­len­ques a l’inte­rior i del 97% la nit de Cap d’Any al Ripollès i la Cer­da­nya. En canvi, s’espera menys afluència durant la set­mana de Reis perquè la majo­ria dels hote­lers tan­ca­ran els seus esta­bli­ments per vacan­ces. Per això, augu­ren una ocu­pació del 70% a la Cer­da­nya i el Ripollès i del 50% a la Gar­rotxa. Al lito­ral, on només hi ha entre un 20% i un 30% dels hotels oberts, espe­ren una ocu­pació aquesta set­mana d’entre el 60% i el 70%. Per Cap d’Any, en canvi, pre­ve­uen una ocu­pació d’entre el 90% i el 95% a l’Alt Empordà, la Costa Brava cen­tre i sud.

El sec­tor de la res­tau­ració giro­nina augura també una bona ocu­pació per aques­tes dates i espera més reser­ves entre demà i el 31 de desem­bre, per cele­brar la nit de Cap d’Any, i l’1 de gener.

Per faci­li­tar la con­nexió amb la Cer­da­nya, Renfe ha posat en ser­vei el Tren Blanc, que uneix Bar­ce­lona i La Molina i Puig­cerdà. Aquest tren espe­cial de la línia R3 (l’Hos­pi­ta­let de Llo­bre­gat-Puig­cerdà, per Vic) cir­cu­larà els caps de set­mana i fes­tius i estarà en fun­ci­o­na­ment fins al 13 d’abril.

Segons cal­cu­len els empre­sa­ris del sec­tor, a Girona la majo­ria de les esta­des per aques­tes dates són d’entre dues i tres nits, i els dies amb més ocu­pació seran avui diven­dres i el dimarts 31 de desem­bre. Pel que fa al per­fil del turista majo­ri­tari, seran pare­lles i famílies cata­la­nes, prin­ci­pal­ment de la ciu­tat de Bar­ce­lona i la roda­lia, tot i que al Piri­neu s’espe­ren turis­tes de les comar­ques giro­ni­nes.

Costa Dau­rada

També la Costa Dau­rada és la des­ti­nació de molta gent que vol des­can­sar o fer turisme cul­tu­ral. Pre­ci­sa­ment l’Agència Cata­lana del Patri­moni Cul­tu­ral (ACPC) posa en marxa a par­tir de l’1 de gener el car­net de la Ruta del Cis­ter, que per­met conèixer els tres mones­tirs (Poblet, San­tes Creus i Vall­bona de les Mon­ges) per quinze euros. El prin­ci­pal avan­tatge és que el car­net tindrà una vigència de dos anys i que conté un codi QR que enllaça a una nova pàgina web amb infor­mació en qua­tre idi­o­mes dels tres con­junts patri­mo­ni­als. La posada en marxa del car­net coin­ci­deix amb el 30è ani­ver­sari de la Ruta del Cis­ter. A Tar­ra­gona, on hi haurà molta ocu­pació és a Port Aven­tura, a Vila-seca, on hi ha pre­vist acti­vi­tats de cara a Cap d’Any i Reis.

La capi­tal cata­lana també espera l’arri­bada de molts turis­tes estran­gers, sobre­tot a par­tir d’ahir, i espe­ci­al­ment a finals de mes, ja que molts volen venir a Bar­ce­lona a pas­sar la nit de Cap d’Any. L’aero­port del Prat pre­veu ope­rar 15.307 vols fins al dia 7 de gener del 2020, segons Aena. L’oferta de seients d’aquests vols és de 2.861.233 pla­ces. El dia de més trànsit, segons les pre­vi­si­ons d’Aena, és avui, amb 946 vols i 172.539 pla­ces.

Be First to Comment

Deja un comentario

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

Este sitio usa Akismet para reducir el spam. Aprende cómo se procesan los datos de tus comentarios.